Утре, 19 март 2021 г., Регионална библиотека „Пенчо Славейков” ще отбележи своя 138-ми рожден ден онлайн!

Ще бъде представено новото електронно издание на библиотеката, което предлага интересни и полезни материали от националната конференция „Децата, училището, библиотеката и КНИГАТА”, проведена през м. октомври 2020 г. по повод 90-годишнината от създаването на Детски и средношколски комплекс.

За празника ще бъде открита и изложба „Пенчо Славейков и кръгът „Мисъл”, посветена на 155 години от рождението на патрона на библиотеката – Пенчо Славейков. Посетителите могат да видят изложбените пана от изданието на библиотеката за юбилея на Славейков „Жрец и войн на живота”.

В съобщението на културната институция още се казва: "Използваме случая да покажем и нашето откритие, непознато досега на литературните среди в България: стихосбирката на Яворов „Безсъници”, с автентично послание и подпис към Петко Тодоров, от момент, в който тя все още не е била пусната за печат. Книгата е наскоро дарена на библиотеката и до този момент се е намирала в частен дом.

Излагаме и интересен документ, показващ пътя на постъпване на сп. Мисъл в библиотеката: писмото на Радка Кръстева, съпругата на д-р Кръстев, до директора на Варненската библиотека с предложение за откупуване на цялото течение на списанието.

„Усмивки от старите страници” представлява серия от видеоклипове, които да изкарат наяве материали, публикувани във старите варненски периодични издания, съхранявани в отдел „Регионална история” и достъпни чрез Варненска дигитална библиотека. Те имат за цел да популяризират колекциите на РБ „Пенчо Славейков”. Клиповете ще бъдат представяни чрез уеб-сайта на библиотеката два пъти месечно.

По-голямата част от визуалните материали са тематично обвързани със стогодишнината от обявяването на Варна за курортен град. Публикациите са демонстрирани от младите артисти от Театрално училище „Палечко” при ЦПЛР-ОДК Варна, с ръководител Маргарита Шишкова.

Първият клип е посветен рождения ден на Варненската библиотека.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.