Община Варна взе участие в онлайн среща на тема „Развитие на електрическата градска мобилност“, част от инициатива на град Рощок, посветена на устойчивите и зелени градове. Инж. Младен Иванов, директор на ОП „Транспорт и автоматизирани системи за регулиране на уличното движение“ представи проекти, свързани с градската мобилност – обновяването на обществения транспорт; внедряването на централната зона с регулирано паркиране; възможностите за безплатно паркиране и зареждане на електрически автомобили, както и внедряването им в обслужването на зоната; популяризирането на алтернативни методи за градско придвижване.


В събитието се включиха и представители на Хъфей (Китай) и Гьотеборг (Швеция). Участниците в срещата споделиха добри практики в областта на електрическата градска мобилност и устойчиви градски планове. Те включват модернизиране на транспортната инфраструктура, електрически зарядни станции, подмяна на превозните средства в обществения транспорт, ресурси и предизвикателства за осигуряване на необходимата електроенергия и др.


В рамките на проведените по-рано тази година онлайн срещи партньорски на Рощок градове от Европа, Азия и САЩ и от международната мрежа „Съюз на балтийските градове“, дискутираха общи теми, свързани с устойчивата градска мобилност, интелигентни системи за управление на обществения транспорт, стимулиране използването на алтернативни средства за придвижване; предизвикателства, свързани с въвеждането на екологични форми на обществен транспорт.

Амбицията на организаторите на тази инициатива е тя да допринесе за създаването на международна мрежа от заинтересовани градове за обмяна на опит и партньорство в областта на устойчивата градска мобилност, съобщава "Live.Varna.bg".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.