Варна се нарежда на 145 място в "Индекс на качеството на живот по градове в Света за 2021 г". Пред Лос Анджелис и само място зад Барселона, съобщава „Красива Варна". В класацията са включени 241 града по света, а класацията се води от Камбера, Австралия. Интересното е, че в класацията не попада  друг български град. 

Всъщност основните причини да сме на това "престижно" място са подходящият за туризъм климат и ниските цени, които се предлагат на почиващите в града. С уточнението от страна на организаторите на проучването, че цените тук са ниски в сравнение с тези в останалите градове, а не на база покупателната способност на доходите.

Цялата класация може да се види на адрес: www.numbeo.com/quality-of-life/rankings.jsp?fbclid=IwAR2ibOJpJEri3TpIfhM-DPhCUw3LV4ZN6i2K9EumpaUFhAZjB3gvvcCRyio

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.