Във Варна днес бе изравнен температурен рекорд от 1994 година. Живакът достигна до + 17,5 градуса, към 14 ч. На нос Шабла по същото време термометрите са показали +16.2°, като последно тази стойност е достигната на 7 януари 1963 г. На този ден във Варна най-студено е било през 1947 година - 15 градуса под нулата.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.