Министерството на външните работи (МВнР) информира, че са изпратени покани към международни организации да участват като наблюдатели в насрочените за 4 април 2021 г. избори за народни представители.

Гарантирането на честни, свободни и демократични избори е приоритет за Република България в условията на извънредната кризисна ситуация, породена от Covid-19, се казва в съобщението от Министерството на външните работи.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.