От понеделник отпада носенето на маски във фризьорски салони, фитнеси, заведения и малки семейни магазини. Запазва се 50% заетост в кина и театрални зали, но тези мерки за допускане без маска са само за хората, които имат ваксина и представят сертификат.

Мерките засягат не само посетителите, но и работещите в търговските обекти. Наредбата ще влезе в сила от понеделник или вторник, съобщава БНР.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.