Експертната група‭ (‬ЕГ‭) ‬на Националната агенция за оценяване и акредитация‭ (‬НАОА‭) се срещна ‬с академичното ръководство на ТУ‭ – ‬Варна и членовете на работната група,‭ ‬изготвила доклада-самооценка за програмната акредитация на професионалното направление‭ ‬5.13‭ ‬Общо инженерство.‭

Проф.‭ ‬д-р Драгомир Пламенов,‭ ‬ректор на Технически университет‭ – ‬Варна,‭ ‬представи на членовете на НАОА,‭ ‬заместник-ректорите и ръководителите на катедрите от оценяваното направление и декларира от тяхно име пълно съдействие за съвместна ползотворна работа.‭ ‬Членовете на Експертната група бяха запознати и с развитието на университета и обучението на кадрите в‭ ‬8-те професионални направления‭ – ‬шест в областта на висшето образование‭ „‬Технически науки‭“‬,‭ ‬едно в аграрни‭ ‬и едно в социални,‭ ‬стопански и правни науки,‭ ‬както и с широкото портфолио от‭ ‬33‭ ‬бакалавърски и‭ ‬42‭ ‬магистърски програми.‭

В рамките на програмата за посещение на Експертната група по процедурата за програмна акредитация на ПН‭ ‬5.13‭ ‬Общо инженерство в Технически университет‭ – ‬Варна ще бъдат проведени срещи със студенти,‭ ‬докторанти,‭ ‬преподаватели и представители на бизнеса като потребители на кадрите.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.