В община Суворово започна изпълнението на проекти, които са финансирани по националната програма ПУДООС.

"Това са два проекта в селата Изгрев и Левски, които ще направят живота на жителите им много по-приятен", съобщи кметът на общината Данаил Йорданов..

В село Изгрев ще бъде изградена зона за отдих и забавление. В Левски също ще бъде оформен такъв кът.

Освен това започна оправянето и на зеленото покритие на стадиона в Суворово.

Кметът допълни, че там не са правени ремонти, откакто съоръжението съществува. Тук финансирането е осигурено със собствени средства на общината. 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.