Първият STEM център във Варненска област бе отрит в община Суворово. Той стана факт благодарение на усилията на екипа на Професионалната гимназия по селско стопанство „Св. Георги Победоносец”.

STEM центърът е направен по проект по Националната програма „Изграждане на училищна STEM среда" на МОН. Хубавото е, че той ще разкрие много нови възможности пред възпитаниците на гимназията.

На церемонията при откриването му зам.-министърът на образованието и науката Мария Гайдарова поздрави екипа на училището за създадените модерни, иновативни и високотехнологични условия за провеждане на проектно базирано обучение, учене чрез преживяване и правене и пожела успешна реализация на гимназистите.

Празника уважиха много гости, представители на държавната и местната власт, на образователни институции, партньори.

"По този повод искам специално да поздравя директора на училището инж. Марияна Великова за постижението", съобщи при откриването кметът на общината Данаил Йорданов. И уточни,, че през годините тя и ръководеният от нея екип доказаха, че високият професионализъм, инициативността, решителността и любовта към младите хора винаги се отплащат.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.