Международна присъствена конференция, организирана от Изпълнителната агенция за насърчаване малките и средни предприятия и Британско-българската бизнес асоциация, ще представи нови възможности за българския бизнес след излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз.

Събитието ще се проведе на 1 юли в София и е насочено към всички малки и средни фирми, които работят с Великобритания или имат интерес към този пазар. По време на форума родните предприемачи ще бъдат запознати с ефекта върху бизнеса и търговията от Брекзит, ще бъде предоставена полезна информация за делово сътрудничество с британски фирми, както и адаптирани възможности за успешно позициониране в новите условия, съобщава "Live.Varna.bg'..

Програмата на конференцията предвижда теми, свързани с новите митнически процедури във Великобритания, промените в данъчната система, новите правила за свободно движение на стоки и хора и др.

Български компании, които продължават успешно да търгуват и след Брекзит, ще споделят своя опит с участниците, а членове на Британско-българската бизнес асоциация ще представят пред аудиторията механизмите за подпомагане на малките и средните предприятия на британския пазар. На събитието ще участват и британски фирми, които търсят бизнес партньорства в България.

Желаещите да участват във форума могат да го направят до 29 юни 2021 г., на e-mail s.zapryanova@sme.government.bg или dn.ivanova@sme.government.bg.

Допълнителна информация може да бъде получена от Светла Запрянова, тел. 02/940 7975 и Даяна Иванова, тел. 02/940 7983.

Участието в събитието е безплатно и се финансира от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.