Приключи изографисването на храма „Св. св. Константин и Елена“ в балчишкото село Сенокос. Спиран и подновяван неколкократно през изминалите 15 години, , проектът вече е на финала, разказа кметът на селото Красимир Георгиев.

Стенописите са завършени от художника Йордан Йорданов от Нови пазар, който работи в областта на живописта и иконописта. Преди него по изографисването на църквата работи колегата му Ясен Пенев.

Кметът Георгиев припомни, че новата църква е направена на мястото на старата със същото име. Черквата е построена със средства на дарители.

Богослужението в новоосветения храм ще бъде водено от отец Велико Великов от Добрич.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.