На среща между представители на Районно мюфтийство – Варна и представители на кметството и местни бизнесмени от село Бозвелийско, община Провадия, официално бе потвърдена идеята за изграждане на гасилхане в селото. То представлява специално място за ритуално измиване на покойници.

На срещата са присъствали районния мюфтия на Варна Нурай Шукри и специалист от Отдел „Вакъфи“ към варненското мюфтийство адв. Сезай Чолаков, новоизбрания кмет на селото Иван Параскевов и представители на местния бизнес. Проектът е бил обсъден и с главния архитект на община Провадия, от където бе изразена готовност за съдействие в максимално кратък срок за подготовката на всички необходими документи за изграждането на преместваемия обект, съобщиха от мюфтийството.

„Първоначално мислехме да бъде изградено гасилхане за местното мюсюлманско население като  постройката, която ще е разположена в двора на разрушената джамия в селото,Но по-късно се спряхме на друг вариант - временна преместваема постройка“ – коментира районният мюфтия на Варна Нурай Шукри, цитиран от “Провадийски глас”.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.