Днес в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) кметът на Аврен Емануил Манолов подписа договора за подмяна на централният водопровод на селото! Проектът на стойност 2 948 000 лв без ДДС който ще приключи огромният проблем с авариите на близо 70-годишната Вик мрежа в това населено място!

Тъй като село Аврен досега нямаше възможност да получи възможност за финансиране по европроект заради малкият брой население съм изключително благодарен на ПП ГЕРБ, че защитиха в парламента малките общини да получат средства за толкова важни за местната общност проекти!, заяви той във фейсбук страницата си.

Продължава и съвместният проект с Вик-Варна за подмяна на тръбите между двата водоема на село Садово, като ефектът вече е положителен, а средствата са осигурени от бюджета на община Аврен!

Очакванията са до края на месец юни да започнат ремонтните дейности!

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.