Информационно-образователен център „Син растеж“ ще бъде създаден в с. Кичево, община Аксаково. Това съобщи днес на пресконференция в Арт салона на Радио Варна Красимира Дянкова – ръководител на европроекта по Процедура BG14MFOP001-4.006 „Подобряване на достъп до рибарска инфраструктура и увеличаване на синия потенциал“ , МИРГ „Варна, район Аспарухово-Белослав-Аксаково“. Тя уточни, че бенефициент е община Аксаково.
В рамките на проекта ще се извърши основен ремонт в сградата на кметството и преустройство на част от помещенията в информационно-образователен център. Те ще се обзаведат и оборудват в съответствие със съвременните изисквания за обучение и представяне на информация. В рамките на проекта за 12 месеца центърът ще функционира, като промотира водното и морско богатство на територията на МИРГ. С цел разпространения на знания за водното богатство и Европейска стратегия „Син растеж“ ще се проведат обучителни курсове и широка информационна кампания на територията МИРГ, заяви координаторът на проекта Нели Михайлова. Отпуснатите средства за мероприятията са 344 276,62 лева. Изпълнението на проекта трябва да започне на 16 април и да завърши на 16 октомври т.г.
Проектът цели подобряване средата на живот на територията на МИРГ „Варна, Район Аспарухово - Белослав – Аксаково“ чрез подобряване на техническата инфраструктура и създаване на условия за повишаване на капацитета на местната общност за морския, природния и културен потенциал на територията.
Предвидени са дейности за популяризирането на рибарството и „Синия растеж“, включващи обучения за придобиване на професионална квалификация "Работник в рибовъдство”, образователни часове за деца в училищна възраст, организиране на съботно неделни курсове с образователна цел за деца и възрастни. Ще бъде организирана широка информационна кампания „Син растеж“ по училищата и населените места, в които има съсредоточени рибарски общности чрез раздаване на брошури с информация за проекта, информационно-образователния център; изпращане на информация за информационно-образователния център до различни общински и държавни институции, асоциации, мрежи за опазване на синьото богатство и др.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.