Комиксите преплитат литературата и визуалните изкуства в нов вид проводник на послания. Деветото изкуство използва похватите на художествения текст, киното и илюстрациите, за да представи света в неговата културна, социална и философска многопластовост чрез достъпна образност и език.

Първият модул от мултидисциплинарната поредица „Литературен прожектор“ изследва създаването на завършеното произведение „комикс“ като съвместен труд на визуални творци и писатели. Срещите представят разнообразието от съвременни жанрове и форми в изкуството и отдават специално внимание на екипните постижения.

„Литературен прожектор – слово, изображение, пространство“ е проект на Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ – Варна, финансиран по програма „Разпространение“ 2023 на Национален фонд „Култура“. Проектът се осъществява в партньорство с Градска художествена галерия „Борис Георгиев“, Младежка фондация „Аморфа“, Съюз на българските художници и Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“

Литература и комикс – част I от поредицата “Литературен прожектор”, ще се проведе в периода 21 март – 2 април.

Гостуващи художници и илюстратори: Александра Желязкова, Анна Цочева, Веселин Чакъров, Петър Станимиров, Славена Симеонова – Mustartplus

Гостуващи писатели: Зорница Христова, Марин Трошанов

ЛОКАЦИИ

Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ – Основна сграда и отдел „Изкуство“
Градска художествена галерия „Борис Георгиев“
„Аморфа“ – пространство за култура и обучение
Народно читалище „Просвета – 1927“, кв. „Аспарухово“

ПРОГРАМА

21 март (четвъртък)

Основна сграда на Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ (РБПС)

17:30 – Откриване на експозиция от избрани пана от Третата национална изложба на българския комикс – период на изложбата: 21 март – 27 април 2024 г.
18:00 – Среща-разговор с Петър Станимиров, Марин Трошанов и Веселин Чакъров и представяне на съвместните им книги „Ламя ЕООД“ и „Роботът Чапек“

22 март (петък)

Отдел „Изкуство“

14:00 – Творческо ателие за илюстрация с Петър Станимиров
16:00 – Творческо ателие за илюстрация с Веселин Чакъров

Основна сграда на РБПС

17:00 – Творческо писане с Марин Трошанов

23 март (събота)

„Аморфа“ – пространство за култура и обучение

17:00 – Среща-разговор с Александра Желязкова и Славена Симеонова
18:00 – 21:00 – Откриване на експозиция от избрани пана от Третата национална изложба на българския комикс – период на изложбата: 23 март – 1 април 2024 г.

26 март (вторник)

Градска художествена галерия „Борис Георгиев“

12:00 – 18:00 – Вернисаж и откриване на експозиция от избрани пана от Третата национална изложба на българския комикс – период на изложбата: 26 март – 15 април 2024 г.

28 март (четвъртък)

отдел „Изкуство“

18:00 – Среща-разговор с Анна Цочева и Зорница Христова и представяне на книгата „Орелът, врабецът и капчукът”, изд. “Точица”

29 март (петък)

отдел „Изкуство“

14:00 – Творческо ателие „Манга академия“ с Анна Цочева
14:00 – Творческо писане със Зорница Христова

Народно читалище „Просвета – 1927“, кв. „Аспарухово“

17:00 – Среща-разговор с Анна Цочева и Зорница Христова и представяне на книгата „Орелът, врабецът и капчукът”, изд. “Точица”
„Аморфа“ – пространство за култура и обучение
19:30 – 21:00 – Арт вечер с илюстраторите Александра Желязкова, Анна Цочева и Славена Симеонова

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.