Интересът към реализация на ВЕИ проекти у нас бележи траен ръст през последните две години. Тази тенденция се наблюдава при различните по вид централи за производство на енергия от възобновяеми източници и развитието в тази посока се очаква да продължава и през следващото десетилетие.

Данните за изградени и работещи ФЕЦ на клиенти на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги до момента също са показателни за все по-бързото развитие на пазара в този сегмент. През 2020 година компанията отбеляза двоен ръст при строежа на фотоволтаични централи спрямо предходната 2019 година. Очакванията са тенденцията за ръст в абсолютния брой, както и в нивата на инсталирана мощност, да се запази през следващите години.

Предвид нарастващия интерес към енергийно ефективно производство и съответно потребление на енергия компанията получава все повече запитвания от свои клиенти за реализация на подобен род проекти, в това число и централи за производство на възобновяема енергия. ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги е изградило мрежа от партньори, чиято дейност е свързана с проектиране и изграждане на фотоволтаични централи.

Следвайки пазарните тенденции, енергийният търговец предприе интегриран подход за работа със своите клиенти – не само да доставя електроенергия, а да предлага и дава цялостни решения в областта на енергийната ефективност. С оглед нарастващия брой клиенти, проявяващи интерес към инвестиция в посока „зелено производство“ и по-конкретно във ФЕЦ, в края на миналата година компанията разшири още своята мрежа от партньори с цел да отговори на високите изисквания на своите клиенти и да увеличи капацитета си за изграждане и пускане в експлоатация на слънчеви централи на територията на техните обекти.

Наред с богатия опит в изграждането на централи за производство на слънчева енергия ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги е лицензиран консултант по енергийна ефективност за извършване на енергийни обследвания на промишлени системи и сгради.

В рамките на своята програма „Енергийна ефективност“ компанията реализира проекти за постигане на реална оптимизация на енергийните разходи при индустриални, търговски и битови потребители. Чрез своите собствени експерти и в партньорство с утвърдени доставчици и производители ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги предлага на клиентите си освен проектиране и строеж на фотоволтаични инсталации, богат избор от енергийно ефективни електроуреди и осветление, системи за енергиен мониторинг и управление на консумацията на електроенергия, както и различни специализирани услуги и консултации.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.