За 25.01.2021 г. (понеделник) от 11:00 часа е насрочено онлайн заседание на ПК "Младежки дейности и спорт". Дневният ред и проектоматериалите са публикувани на сайта на ОбС - Варна.

Заседанията на комисиите на Общинския съвет продължават да са неприсъствени, затова всеки желаещ може да ги проследи чрез YouTube канала на ОбС - Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.