Състоянието на язовирите в района ще инспектира в понеделник министърът на околната среда и водите Емил Димитров и заместникът му Николай Нанков. Двамата ще посетят също Варна и Бургас.

Според данните от ежедневното наблюдение на водните басейни на екоминистерството към 29 януари, почти 96 млн. куб.м. е достигнал полезният обем вода на яз. Камчия, който захранва Бургас и макар и в намален обем – Варна. Това е над 60 на сто от общия полезен обем на язовира.

Полезният обем вода на яз. Цонево също се е увеличил след започналото снеготопене и вече е над 106 млн. куб.м, съобщава Радио Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.