На 14.09.2020 г. (понеделник) от 10.00 ч. в двора на Икономически университет – Варна официално ще бъде открита новата академична година в Икономически университет – Варна. На тържествената церемония ще бъдат връчени отличията „Студент на годината“ и „Докторант на годината“.

Първокурсниците ще имат възможност на 14 и 15 септември да опознаят своя университет по време на традиционните информационни дни, чиято програма е публикувана в сайта на ИУ – Варна.

Учебните занятия за студентите 2, 3 и 4 курс ще започнат на 15.09.2020 г.

С решение на Академичния съвет е утвърдена следната организация на учебния процес в ИУ – Варна за ОКС „бакалавър“, редовна форма на обучение през зимния семестър на учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19:

1. Осъществяване на обучение (синхронно) в електронна среда от разстояние на потоци над 150 души (провеждане на онлайн лекции основно при фундаменталните дисциплини – задължителни и избираеми).

2. Присъствено провеждане на лекционните занятия с потоци между 80 и 150 души при спазване на изискването за 50% заетост на капацитета на залите и утвърдените противоепидемични мерки.

3. Присъствено провеждане на лекции с потоци под 80 души и всички семинарни/лабораторни/практически занятия при спазване на утвърдените противоепидемични мерки.

Тази организация на учебния процес създава условия за намаляване на средата на взаимодействие в ИУ – Варна, отчитайки ограниченията, свързани с човешките ресурси и материалната база.

Ще припомним, че тази година най-желаните специалности на ранен прием са: „Международни икономически отношения“, „Счетоводство и одит“, „Счетоводство и финанси“. При основния прием най-желани са специалностите „Туризъм“, „Информатика и компютърни науки“, „Дигитални медии и ПР“ и „Стокознание и митническа дейност“.

За най-предпочитаните специалности се конкурираха по повече от 8 – 10 кандидат-студенти за едно място, като минималният бал е над 22 (при 24 максимален). Сериозен интерес имаше и към специалностите с преподаване на английски език „Международен бизнес“ и „Бизнес и мениджмънт“. Специалност „Бизнес и мениджмънт“ ще стартира за първи път през тази учебна година.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.