На 16 октомври 2020 г., петък, район "Приморски"

ще работи с граждани до 15:30 ч.

Това се налага, тъй като публичната зона на сградата ще бъде третирана с антибактериален и антивирусен нанопродукт за дълготрайна защита Liquid Guard /Ликуид Гард/. Основната цел е предпазване от заболявания в настоящата усложнена ситуация , а така се осигурява защита на обработените повърхности за 1 година.

Препаратът дълготрайно унищожава и предпазва от бактерии, гъбички, плесени.


 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.