„Следвайки ангажимента си към децата на Девня и техните родители за надграждане на възможностите за извънкласни занимания, утре в общинския Център за подкрепа за личностно развитие ще открием нов безплатен кръжок по английски език". Това съобщи кметът на Девня Свилен Шитов в социалните мрежи и покани всички, които проявяват интерес, да заповядат днес от 17.30 часа на церемонията по откриването. .

Кабинетът, в който ще се провеждат заниманията, е оборудван и очаква курсистите. На място преподавателите ще обяснят повече за програмата. Школата се разкрива в резултат на засиления интерес от страна на родителите на деца в училищна и предучилищна възраст за допълнително чуждоезиково обучение.

Освен новия кръжок, предстои да бъде открит нов дамски фитнес също в Центъра за подкрепа за личностно развитие в града.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.