До края на месец ноември, включително, със своя заповед кметът на община Ветрино д-р Димитър Димитров въвежда временни противоепидемични мерки на територията на общината.

В заповедта се казва:

– Преустановяват се присъствените учебни занятия (в това число учебни практики, стажове, изнесени учебни часове, дуална система на обучение и др.) за учениците от пети до дванадесети клас ако са достигнати 14-дневна заболяемост над 119,9 на 100 хил. души население и 15% отсъстващи по причини, свързани с поява на симптоми на COVID -19 от провеждащите присъствено обучение ученици за периода;

– Решението за преминаване в обучение в електронна среда от разстояние се взема от министъра на образованието и науката при условията и по реда на чл.105, ал.6 и 1 15,а, ал.1,4 и 5 от Закона за предучилищното и училищното образование;

Провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други се допуска само за училищата и паралелките, които провеждат присъствено обучение;

– Преустановяват се присъствените групови занятия в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи, организирани от юридически и физически лица. Изключение се допуска по отношение на занятия за деца до четвърти клас, когато са организирани по начин, който не допуска смесване на деца от различни паралелки/групи;

– Провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси и други обществени мероприятия в присъствена форма се допуска при участие на не повече от 30 човека, при спазване на дистанция от 1,5 м., и задължително носене на защитни маски за лице;

– Културни и развлекателни мероприятия (театри, кина, сценични прояви, концерти, занятия на танцовото, творческото и музикално изкуство), могат да се организират и провеждат при заетост на местата до 30% от общия им капацитет;

– Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови групи на закрито и открито се провеждат без публика;

– Преустановяват се посещения в дискотеки, пиано бар, нощен бар, бар – вариете и бар – клуб;

– Магазините за хранителни стоки и аптеките организират работата си, като допускат лица на и над 65-годишна възраст в съответните обекти само в часовете между 8.00 и 10.00 часа. В посочените часове не се допускат лица под 65-годишна възраст.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.