В Суворово се проведе среща на институциите, предоставящи социални услуги в общината. Участници в събитието бяха екипите от дирекция „Хуманитарни дейности“ при община Суворово, Център за социална рехабилитация и интеграция /ЦСРИ/, Домашен социален патронаж /ДСП/, Център за работа с деца на улицата /ЦРДУ/.

Темата бе свързана с адаптирането на социалните услуги в условията на пандемията от Covid-19. От началото на извънредното положение до настоящия момент, социалните услуги в община Суворово не прекратиха своята дейност, подчертаха специалистите.

Чрез промяна в насоките на работа и акцентиране върху приоритетните сфери за оказване на подкрепа на най-нуждаещите се в общината, социалните услуги достигнаха до техните потребители - гражданите на община Суворово.

За нито един ден не спря предоставянето на храна до потребителите на Домашен социален патронаж. В първите месеци на пандемията, посочената услуга предоставяше и допълнителна подкрепа на граждани, с невъзможност да си закупят хранителни и други продукти от първа необходимост, лекарства, както и тяхното доставяне до дома на лицата.

Вече трети месец Домашният социален патронаж извършва подпомагане с топъл обяд на граждани, усетили в една или друга степен неблагоприятната страна на пандемията: недостатъчни доходи, тежко здравословното състояние, социална изолация и невъзможност за подкрепа от близки или роднини.

Социалните услуги за хората с увреждания /ЦСРИ/, децата и техните семейства /ЦРДУ/ също не спряха контактите си със своите потребители. С въведените методи на дистанционна работа е проследяван здравния и социално-битов статус на ползвателите, предоставяни са материали за работа в домашна среда /ЦСРИ/, провеждани са консултации, преценявана е нуждата от оказването на съпътстваща подкрепа - предоставяне на хранителни пакети от самата услуга /ЦРДУ/ и БЧК.

От средата на юни бе възстановен и директния контакт с потребителите - по взаимно съгласуван индивидуален график на дейностите.

Грижите в домашна среда, особено необходими през периода на пандемия за възрастните лица над 65 г. и хората с увреждания разшириха своя обхват, благодарение упоритата работа на дирекция „Хуманитарни дейности“ към общината. Дейностите по операция „Патронажна грижа“ са разнообразни и всеобхватни, удовлетворяващи максимално потребностите на целевите групи.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.