Община Суворово съобщава, че в понеделник, 05.07.2021 г., в града и в с. Чернево ще бъде разположена машина за гласуване по следния график :

- от 9.00 часа до 13.00 часа - гр. Суворово във фоайето на НЧ"Пробуда-1896 г" ;

- от 13.00 часа до 15.00 часа - с. Чернево във фоайето на НЧ "Зора-1912 г."

За тази цел всеки, който желае може да направи пробно гласуване.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.