Община Провадия инициира анкетно проучване във връзка с разработването на Плана за интегрирано развитие на община Провадия 2021-2027 г.(ПИРО) Целта е да се установят конкретните нужди и препоръки на местната общност, с цел формулирането на бъдещата визия и приоритети за развитие на общината през новия програмен период.
Участието на широката гражданска общественост ще даде положително въздействие върху качественото формулиране на приоритетните дейности, които да бъдат предвидени за финансиране през периода 2021-2027 г., уточняват от общината. 

Анкетата е анонимна и получените мнения и предложения ще бъдат използвани само при разработването на Плана.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.