Днес в зоната за отдих и риболов в село Страшимирово, община Белослав, се състоя официалното откриване на нова атракция за жителите и посетителите на селото – метална люлка тип „Сърце“. Край монтираното съоръжение са поставени и три броя контейнери за разделно събиране на отпадъци, като идеята е това да допринесе за формирането на позитивни нагласи и изграждането на екологични ценности у всички, които посещават зоната с цел риболов и туризъм. Проектът по идея на кмета на селото Калоян Николов „Към Сърцето на село Страшимирово“ се осъществи с финансиране от инициативата „ЕНЕРГО-ПРО за обществото“ в направление „Изграждане на екологични ценности“. Поради еко насочеността на проекта неговото официално откриване се проведе именно на 5 юни – Световния ден на околната среда.

Гости на събитието бяха зам. кметът на община Белослав, Деница Тодорова, председателят на общински съвет Белослав, Анатоли Апостолов, кметът на село Страшимирово, както и представители на ЕНЕРГО-ПРО като спонсор. По време на тържеството децата от местната детска градина „Незабравка“ поздравиха присъстващите със свои танцувални и певчески изпълнения. Детското учебно заведение от своя страна също е бенефициент в социалната инициатива на енергийната компания. Проектът с наименование „Еко кът „Цветен рай“ се осъществи в двора на детската градина и целта му е да окаже положително въздействие върху работата с деца, и в частност върху изграждане на екологосъобразни модели на поведение чрез формиране на знания, умения и отношения на децата към природната и околната среда.

Госпожа Деница Тодорова изрази благодарност от името на всички жители на село Страшимирово за възможността проектът да бъде реализиран. Той несъмнено ще допринесе за осъществяването на повече съвместни дейности, за формирането на позитивна нагласа към природата и устойчива промяна, която ще бъде изцяло в полза за местната общност, което стои в основата на концепцията на инициативата ЕНЕРГО-ПРО за обществото.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.