Проект "Детска кухня" стартира в Аксаково, съобщи Varna24.bg. Това става след подписано партньорско споразумение на Общината по Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г. В рамките на проекта ще бъде предоставяна помощ под формата на ваучери/карти за детска кухня, предназначена за деца от уязвими групи на възраст от 10 месеца до 3 години. Те ще получават обедно хранене.

Допустимите потребители за подпомагане са деца, в това число с увреждания, на: семейства без доходи или с ниски доходи, които не са в състояние или са в затруднение да осигурят здравословно и пълноценно хранене на децата си; на самотни родители (осиновители) с ниски доходи; на приемни семейства и семейства на роднини или близки, при които има настанени деца. За деца близнаци ваучер/карта за детска кухня ще се предоставя за всяко от тях.

Помощта ще се отпуска въз основа на оценка на дохода, нивото на материално лишение и необходимостта от този вид подкрепа, посочиха от Областния информационен център във Варна.

Декларации се приемат от Дирекция "Социално подпомагане“ на адрес гр. Аксаково, ул. "Г. Петлешев“ № 37.

Дейностите по проекта "Детска кухня“ ще продължат до 30.11.2025 г.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.