Още едно събитие ще обогати програмата на Бяла за предстоящите почивни дни. На 19 май /неделя/ от 09:00 часа група ентусиасти организират почистване и освежаване на едно знаково за града място – парк „Старата чешма“.

„Старата чешма“ заема важно място в историята на Бяла, а преди години района около чешмата бе облагороден и превърнат в красив парк. Прохладно място, подходящо за почивка, особено през летните месеци. Нещо повече „Старата чешма“ е част от нашата идентичност и наследство завещано ни от прадедите ни, което ние трябва да съхраним и за идните поколения. В парка е разположено и най-старото дърво на територията на нашата община.

Община Бяла подкрепя инициативата, като осигурява всички необходими материали и консумативи - ръкавици, чували, бои и лакове за освежаване на пейките.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.