Във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ се проведе международна среща по проект „Иновативни средства за оценяване в образователния процес за нуждите на отбраната и обществената сигурност – иновативни, цифрови онлайн методи и технологии“ – FAST.

„Целта на проекта е да се създадат онлайн електронни средства, с които да се приемат и тестват кандидатите за нашите училища, както и възможности за тяхното оценяване по време на обучението". Това съобщи кап. I ранг Николай Великов, зам.-началник на Военноморско училище „Никола Вапцаров" по чуждоезиковото обучение, който е и ръководител на българската група, която взема участие по проекта.

Той уточни, че това е трета среща на експертите по проекта, който е стартирал през месец май месец 2021 г. и се осъществява с финансовата подкрепа на европейската програма „Еразъм+“. В проекта участват още Полицейската академия в Клуж-Напока (Румъния), Полицейския колеж в Холишов (Чехия), румънската Военноморска академия „Мирча чел Батран“ – Констанца, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ и IT-компанията Holisun. В работната среща се включиха и началниците на румънската Полицейска академия и на чешкия Полицейски колеж.
По време на срещата сана ясно, че всяка от участващите институции тук има различни очаквания. Така например полицейските академии в Румъния и Чехия доста разчитат на преките резултати от проекта, докато участващите две военноморски училища ще използват частично само някои от получените резултатите. Като например някои от методите, с които ще се идентифицират кандидатите и студентите, които се обучават в системата на националната сигурност и отбрана.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.