Община Варна, съвместно с Националната и Местната комисии за борба с трафика на хора започва ежегодната кампания за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация „За къде пътуваш“. Инициативата ще се проведе в дните 15 април – 31 май 2024 г. Партньори в кампанията са също дирекция „Бюро по труда“ – Варна, Гранична полиция – Летище Варна и 12 варненски училища с разкрити училищни превантивни клубове, които участват със свои доброволци.

Основна цел на кампанията е да постигне широк обществен отзвук и информираност за проблемите, свързани с трафика на хора с цел трудова експлоатация. „За къде пътуваш“ се стреми да увеличи осведомеността и чувствителността на обществото за рисковете от трафик и трудова експлоатация. В инициативата се търсят механизми за привличане вниманието на най-уязвимите в това отношение групи и предпазването им от злополучна трудова миграция.

На партньорите в кампанията са предоставени информационни материали, които да насочват вниманието на българските граждани към рисковете, свързани с трафика на хора с цел трудова експлоатация, методите за въвличане и начините за предпазване.

По време на кампанията доброволци от училищните превантивни клубове ще провеждат информационни сесии сред връстници.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.