В 9:00 ч. ще бъде изтеглена изпитната тема на конкурсния изпит – есе, за развиването на която кандидатите ще имат на разположение 3 часа.

Кандидат-студентите трябва да заемат местата си в изпитните зали от 7:30 до 8:30 часа. Трябва да си носят лична карта, химикали със син цвят на мастилото, два прозрачни найлонови плика (голям и малък) за лични вещи и и документ за явяване на изпит (документ с входящ номер).

Кандидатстудентският изпит за специалността „Управление на здравните грижи”, образователно-квалификационна степен „Магистър” ще се проведе днес. Изпитът ще се състои в I-ва и във II-ра аудитория на Медицински университет – Варна (ул. „Марин Дринов” №55). Кандидат-студентите от входящ №9317 до №9361 да се явят в I-ва аудитория (етаж 4), а кандидат-студентите с входящ №9362 до №9402 във II-ра аудитория (етаж 3).

Кандидатстудентските изпити в МУ-Варна се провеждат в присъствен формат и при спазване на всички противоепидемични мерки и актуалните разпоредби на Министъра на здравеопазването. Влизането в сградата и настаняването на кандидатите в изпитните зали става след задължителна дезинфекция на ръцете и с поставена защитна маска на лицето. Допустимо е носенето на защитни ръкавици и шлем.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.