Топлото време сваля интереса към изборите. Това смятат в секциите в аксаковското с. Куманово, отбеляза БНР. Иначе хората гласуват еднакво и за българския, и за европейския парламент, макар да не вярват особено, че ще бъде съставено ново правителство.

Там обаче все още се надяват, че ще им ремонтират пътищата, които не са пипнати от началото на демокрацията преди повече от 30 години.

Двете камери в селото са ограничили престъпността, която иначе е "вносна" от съседните села.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.