От община Бяла съобщиха, че през изминалата година обстоятелствата, свързани с пандемичната обстановка попречиха да се организират редица масови прояви, но тази година културният им календар е пъстър и разнообразен.

Затова в края на тази седмица Бяла ще бъде домакин на едно уникално събитие - благотворителен Мото рок Бяла ’21. Събитието е организирано от варненските мотоциклетисти от Sharks MC и ще се проведе от 23 до 25 юни в местност „Полянките“.

Много качествена музика, игри и състезания ще очакват всички посетители на феста.

Входът е 10 лева, а след края на събитието организаторите ще дарят събраната сума на Община Бяла.

Повече информация в статията тук: https://bit.ly/3z2w37e или в събитието https://bit.ly/3hJ9i2n

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.