На 25 и 26 ноември 2023 г. в района на хижа „Черноморец“, район „Аспарухово“, гр. Варна се проведе Академия-симпозиум по скулптура от камък, организирана от Сдружение „Култура и туризъм на българския Североизток“. Събитието успешно постигна своята цел, да събере таланти и експерти в областта, създавайки плодотворна среда за обучение и обмен на идеи.
Лекциите и менторските сесии създадоха плодотворна обстановка, където скулпторите споделиха опита си и се вдъхновяваха взаимно. Участниците създаваха, споделяха и се вдъхновяваха един от друг. Това събитие беше истинско празненство на творчеството, където сърцата и ръцете на скулпторите се обединиха в един спектакулен хоризонт от форми и идеи.
Проект „Изкуство от камък в крайградската зона за краткотраен отдих "Черноморец" се реализира с финансовата подкрепа на фонд „Култура” при Община Варна.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.