През настоящата седмица предстои стартирането на строително-монтажни работи по реализирането на общински приоритетни обекти в град Бяла, а именно реконструкция на следните улици "Димитър Панчев" от кръстовището с улица "Йордан Ноев" до кръстовището с улица "Андрей Премянов", както и на улица "Щерю Певтичев" от кръстовището с улица "Трифон Милушев" до кръстовището с улица "Михаил Иванов" и улица „Теменуга“ от кръстовището с ул. „Иглика“. Във връзка с това временно ще бъде въведена организация на движението.

Гражданите, живеещи в този район, е необходимо да проявят разбиране и да освободят пътното платно и тротоарите от своите автомобили и движима собственост, съобщават от общинската администрация.

Предстоящите строителни дейности се осъществяват в рамките на споразумения, сключени между Община Бяла и Министерството на регионалното развитие и благоустройство. Припомняме, че в момента се изпълняват и строително-монтажни дейности по реконструкцията на улица "Хан Крум".

Маркираните с червено участъци са с илюстративна цел. Лице за контакт по технически въпроси: Тихомир Тодоров на телефон 051432223.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.