В Германия бяха задържани десетки румънци, които се представяха за бежанци от Украйна, за да получат жилища и помощи, съобщи румънската телевизия Digi 24. Измамниците били разкрити, след доброволци, симпатизиращи на Киев, открили, че измамниците не говорят на украински език.

Оказало се, че това е само върха на айсберга. Местните власти се заели с тези далавери и се оказало, че само в югозападна Германия живеят над 1300 души, представящи се за украинци.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.