При проверки в домове за възрастни хора във Варненска област е установено, че се извършва редовна дезинфекция, осигурени са лични предпазни средства, но на места персоналът не използва маски, съобщи БНР.

В проверките, извършени от здравни инспектори, участва и областният управител Стоян Пасев. Той обяви, че през изтеклото денонощие в област Варна са починали трима души с коронавирус, един от тях е обитател на дома за стари хора "Гергана":

“От старчески дом “Гергана“, който е общински, излязоха 7 положителни проби на персонала и на двете жени, които са контактни с починалата пациентка. Така че там всички са тествани, в рамките на утрешния ден ще излязат и персонала, и настанени в дома“.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.