Експерти от РДГ и РИОСВ в град Варна, частни лесовъди, експерти от СИДП и всички териториални поделения в областите Добрич и Варна се събраха на територията на елитното ловно стопанство ДЛС-Шерба, за да обсъдят стопанисването на издънковите гори за превръщане, маркирането на постепенно-котловинна сеч и извеждането на сечта след това. Различията между предвидените сечи по позволително и реално маркираните и изведени сечи предизвикаха много коментари, като лесовъдите споделиха и възможностите за промени в Закона за горите и Наредба 8, които ще доведат до по-добро стопанисване на горите.

Във втората част на обучението за пореден път бе представен едни наболял за Добруджа въпрос – съхненето на полезащитните пояси. Заместник директорът на ДЛС-Балчик инж. Радослав Радев сподели, че това е петата поредна година без зима и с изключително високи средногодишни температури, което води до съхнене не само на ясена за който се говори от години, а и на цера и червения дъб. Радев алармира, че на практика няма да остане нито един дървесен вид с който да се залесява ако процеса се задълбочи. Той каза още, че в момента се върви след процесите в горите, вместо да се предприема навременна лесовъдска намеса и за да се промени това трябва да се актуализира нормативната база. От колегията подкрепиха усилията на териториалните поделения засегнати от съхненето, като според лесовъдите трябва да се осигурят субсидии за възстановяване на поясите, защото без тях тази част на България ще се превърне в пустиня. Опустиняването в района вече е факт и трябва да се върви към съхраняване и презалесяване на поясите, за да се запази биологичното разнообразие в Добруджа, стана ясно още от изказванията по темата.

В края на разискванията инж. Радослав Радев сподели, че въпреки трудностите през последните три години са изкоренени и залесени 53 нови пояса на територията на ДЛС-Балчик. Нови пояси са създадени и в ДГС-Генерал Тошево и ДГС-Добрич.

В заключение заместник директорът на ДЛС-Шерба инж. Атанас Атанасов обобщи всички изложени по време на дискусията мнения свързани с предизвикателствата пред лесовъдите по отношение на стопанисването на горите и различните мерки и дейности, които ще доведат до подобряване състоянието на българската гора.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.