Детска градина "Д-р Петър Берон" започва интересен проект, чрез който децата ще получат знания за рециклирането на пластмасови бутилки. Това става възможно благодарение на предоставен автомат за обратно събиране на този вид отпадъци, съобщиха от дирекция „Образование и младежки дейности“ към община Варна.

Целта е по иновативен и интересен малчуганите да бъдат възпитавани в грижа към околната среда, да повишат знанията си за ползите от разделното събиране на отпадъци, обясни директорът на детската градина Драгомир Бакалов. Инициативата се реализира в партньорство със семейство Калоферови и "Соларити БГ" - град Пловдив, съобщава "Live.Varna.bg".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.