Утре, 6 март /сряда/, от 10:30 часа в залата на Общински съвет - гр. Дългопол, Областният информационен център-Варна, като част от Звеното за публични консултации към РСР на Североизточен регион, ще проведе публично обсъждане на участието на Община Дългопол в две Концепции за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ).

Концепцията „Устойчива мобилност и равен достъп до качествено здравеопазване, образование и обществени услуги“ с водещ партньор Община Велики Преслав включва пет проектни идеи на 12 партньори, сред които Община Дългопол. Тя участва в два интегрирани проекта в концепцията на обща стойност 222 500 лв.

Концепцията „Приключения и отдих в долината на река Камчия“ – създаване на интегриран туристически продукт в устойчива околна среда“ с водещ партньор Община Смядово включва 10 проектни идеи на 9 партньори, сред които Община Дългопол. Тя участва в 4 проекта в концепцията, два от които интегрирани, на обща стойност 2 460 500 лв.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.