Принципно нов тип двигател разработват учени в Центъра по хидро и аеро-динамика към ИМСТЦХА „Акад. Ал. Балевски” - БАН. Още са в началния стадий на развитие на разработката, която е свързана с декарбонизацията на морския транспорт. Идеята била на сътрудник на ЦХА, който след дълги години работа в чужбина се е завърнал тук и сега предлага тази революционна за света разработка. Ставало дума за тъй наречения квантов двигател, който може да се използва и на кораби, и на самолети, и дори на космически кораби. Той е базиран на принципите на квантовата теория и, ако се реализира, ефектът ще бъде страхотен – заяви ръководителят на ЦХА, проф. д-р Румен Кишев. Първо, няма да има изхвърляне на вредни вещества в околната среда и е много икономичен - начинът му на работа е с използването на разреден газ, което го прави много перспективен. За да бъде реализирана уникалната идея, ще бъде нужно приложението на високи технологии, лазерни, електромагнитни, каквито има само в чужди лаборатории и които изискват доста големи инвестиции, нещо което не е по силите на Центъра. Принципът е измислен, въпросът е за финансирането на техническата му реализация, допълни проф. Кишев. Вече има голям интерес от чужди лаборатории да си сътрудничат с ЦХА в развитието на тази разработка. Сега договаряме съвместната ни работа, която подчертавам, още е в съвсем начален стадий. Кандидатстваме по европейски проект, съвместно с един университет от Лондон и две други лаборатории от Швейцария и Унгария. Очакваме скоро да стане ясно, дали ще бъде одобрен за финансиране. Тематиката е много актуална във връзка с декарбонизацията и освен това трите чужди организации-партньори са много авторитетни, което се надяваме също да помогне. Ако получим финансирането по този проект, можем ударно да вървим напред за неговата реализация. Иначе ще продължим да се мъчим с наши средства, доколкото ни е възможно, но надали ще има бърз успех – каза в заключение проф. Кишев.
Стефан Денков
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.