Във връзка с реализирането на общински приоритетен обект: „Реконструкция на улица „Хан Крум" от о.т.222 до о.т.418 - гр. Бяла“, на 15 април ще стартират строително-монтажни работи по неотложния ремонт улицата от кръстовището с ул. „Йордан Ноев“ до кръстовището с ул. „Хан Аспарух“.

Ремонтните дейности ще започнат с текущ ремонт на дъждовната канализация, подмяна на водопровода и изграждане на канализационни отклонения.

Това налага, считано от 15 април, за период до завършване на строително – монтажните дейности, движението по ул. „Хан Крум" от кръстовището с ул. „Йордан Ноев“ до кръстовището с ул. „Хан Аспарух“, да бъде преустановено.

В тази връзка, е необходимо всички заинтересовани лица, живущи на ул. „Хан Крум“ в посочения участък, с цел улеснение на предстоящите строително – монтажни работи, да освободят пътното платно и прилежащите към него тротоари от своите автомобили и движима собственост.

Лице за контакт по технически въпроси: Тихомир Тодоров на телефон 015432223.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.