На 18 юни (вторник) от 16:00 часа в конферентната зала на Общинския културен институт (музей) в град Бяла ще се проведе среща с представители на Българската агенция за безопасност на храните, организирана във връзка с предстоящия летен туристически сезон и актуализациите на нормативната база, свързана с дейността на туристическия бранш.

На срещата ще присъстват и представители на Полицейски участък град Бяла, както и Участък „Пожарна безопасност и защита на населението” – Долни чифлик.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.