На 28 май 2021 година в конферентната зала на музея в Бяла ще бъде проведена научна конференция „Бежанският въпрос на териториите на общините Бяла и Долни чифлик (края на XIX – първата третина на XX век )“. Научния форум се организира от Община Бяла и е част от проект „Завръщане в миналото – помнете с гордост“, финансиран от стратегията за ВОМР на МИГ „Долни чифлик и Бяла“ по Програмата за развитие на селските райони.

В конференцията с доклади ще участват проф. д-р Светлозар Елдъров, доц. д-р Върбан Тодоров, д-р Атанас Орачев, доц. д-р Валери Йотов, Ива Делева (РИМ - Бургас), Татяна Щерева (РИМ - Варна) и Александър Минчев (РИМ-Варна). Събитието е отворено за зрители, при спазване на всички противоепидемични мерки. Пълна програма със заглавия на докладите е публикувана в сайта на Общината.

Научната конференция е първото от поредица събития, които ще бъдат реализирани по проекта. До края на месец юни ще се проведат арт-пленер на тема „Доброволчество на местното население през годините“, Изложба на автентични носии, плетива и бродерии, танцов фестивал „Преселението – спомени от нашите деди“ с участието на самодейни състави и ще завършат с представяне на дългоочакваната книга за историята на Бяла.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.