На 25 юни (вторник) Община Бяла и „БалБок Инженеринг“ АД организират кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата.

Мобилният събирателен пункт ще работи от 10.00 до 16.00 часа на паркинга пред сградата на Община Бяла.

Безвъзмездно ще се приемат следните видове опасни отпадъци, образувани от домакинствата:

- Живак и живаксъдържащи уреди - живак, живачни термометри и др. уреди съдържащи живак;

- Лакове и бояджийски материали – лакове, бои, политури, разтворители и разредители за боя, терпентин, лепила, мастила;

- Домакински препарати и химикали – почистващи препарати, дезинфектанти, белина, препарати за растителна защита и борба с вредители, киселини, основи, реактиви, химикали;

- Празни опаковки, обозначени със символите за опасност;

- Фармацевтични продукти – лекарства с изтекъл срок.

Изхвърлянето на опасните битови отпадъци в общия поток смесени отпадъци създава риск за здравето на хората и замърсява околната среда, поради което призоваваме гражданите да се възползват от предоставената възможност и да се освободят от наличните си опасни битови отпадъци.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.