Днес ще се проведе публично обсъждане на проекта на бюджета за 2021 година на Бяла. Кметът Пеньо Ненов кани ръководители на бюджетни звена, граждани, общински съветници, представители на бизнеса, НПО и други заинтересовани лица да вземат участи. Дебатът ще се състои при спазване на въведените ограничителни мерки в условията на извънредна епидемична обстановка.

Всички, които искат да направят предложения за Бюджет 2021 и нямат възможност да присъстват на публичното обсъждане могат да го направят по електронен път на имейл: mayor@byala.org
Становища и предложения по проекта за общински бюджет могат да се внасят в деловодството на Общинска администрация - Бяла, ул.“Андрей Премянов“№29, съобщават от община Бяла.

За постъпилите становища и предложения направени по време на публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще се приложи като неразделна част от проекта на бюджет при внасянето му в Общински съвет – Бяла.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.