Първата мобилна оптика с очен кабинет в България отново пристига в Бяла. "Проглед" е мобилен кабинет, който не се различава по нищо от добрите стационарни оптики.

Освен по това, че ви пести време, нерви и пари, защото идва право във вашия град или село.

ДОСТЪПНО

Лекарят и оптикът идват до вас, за да не пътувате вие.
Безплатен преглед при поръчка на очила.
Цена на прегледа (без поръчка на продукт): 20лв.

ПРОФЕСИОНАЛНО

Оборудване и апаратура от най-ново поколение.
Стъкла по поръчка, изработени в най-модерната лаборатория в България.
Огромен избор от лещи, разтвори, аксесоари за очила и над 600 вида маркови рамки на съвсем достъпни цени.
Няма нужда да пътувате, за да си вземете очилата. Проглед ви ги доставя за тяхна сметка.
Мобилният кабинет ще бъде на Ваше разположение в Община Бяла след предварително записани желаещи и след това ще се определи дата за посещение пред община Бяла.

Записване в Община Бяла до 30 юни в стая номер 2 в Общинска администрация.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.