Община Бяла съобщава, че от утре, 3 август, 2020 година, се открива автобусната линия "Бяла – Горица- Господиново – Дюлино – Попович - Бяла“. Тя ще се изпълнява всеки делничен ден сутрин и следобед, в следните часове:

Сутрин:
- Бяла – Горица – 06:40 – 06:45 часа;
- Горица – Господиново – 06:45 – 06:55 часа;
- Господиново – Дюлино – 06:55 – 07:10 часа;
- Дюлино – Попович – 07:10 – 07:21 часа;
- Попович – Бяла – 07:21 – 07:40 часа;

Следобед:
- Бяла – Горица – 16:50 – 16:55 часа;
- Горица – Господиново – 16:55 – 17:05 часа;
- Господиново – Дюлино – 17:05 – 17:20 часа;
- Дюлино – Попович – 17:20 – 17:30 часа;
- Попович – Бяла – 17:30 – 17:50 часа;
-
Цени на билетите:
- Горица – Бяла – 2 лева;
- Господиново – Бяла – 3 лева;
- Дюлино – Бяла – 3 лева;
- Попович – Бяла – 3 лева;
- Между селата – 1,5 лева;

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.