Регионална библиотека - Варна кани всички любители на изкуството на благотворителна изложба с рисунки и приложни творби на децата от ателиетата „Шаренко“ и „Шарени ритми“ с ръководител Ирена Кръчмарова. Събраните средства ще са в полза на деца и възрастни в неравностойно положение. Събитието се реализира в рамките на кампанията „Хора помагат на хора“ към доброволческия проект JD1-Just
Do One-Варна.

Изложбата може да бъде посетена до 31 май в работното време на Отдел Изкуство.

Тя ще бъде открита на 21 май (вторник) от 19.00 ч. в отдел Изкуство на Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ на адрес гр. Варна, ул. Ген. Паренсов №3.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.