На 19 април т.г. от 9.00 ч. в град Белослав ще се проведе областният преглед с доброволните формирования за действие при бедствия, аварии, пожари и извънредни ситуации, създадени към общинските центрове в област Варна. Организатори на прегледа са РДПБЗН - Варна, и кметът на община Белослав инж. Деян Иванов.
Прегледът ще се проведе под формата на състезание между доброволците в 3 дисциплини, пряко свързани с пожарогасителната и спасителна дейност:
1. „Построяване на хоризонтална постановка на смесена водопроводна шлангова линия от пожарен автомобил”;
2. „Прибиране на шланг тип „В“;
3. „Гасене на горяща тава с пожарогасител“.
Общото ръководство по организацията и провеждането на състезанието се осъществява от Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението - Варна (РДПБЗН) и Община Белослав.
Каним всички желаещи, да присъстват в град Белослав за да превърнем заедно събитието в празник на доброволчеството, съобщават от ОДМВР - Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.